Dodaj ogłoszenie
Regulamin

zakopane-ogloszenia.pl
Regulamin obowiązuje od 28 sierpnia 2015r.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ideą Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dodawania i przeglądania Ogłoszeń o nieruchomościach w interesującym ich mieście.
 2. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2015r.
 5. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. administrator danych – podmiot w rozumieniu przepisów ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 z późn. zm.) decydujący o środkach i celach przetwarzania danych osobowych;
  2. Aktywacja Konta – czynność faktyczna, następuje z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika;
  3. Cena – ustalona przez Usługodawcę kwota do zapłaty za dodanie Ogłoszenia promowanego w Serwisie. Każda Cena podana jest w kwocie brutto;
  4. Cennik – zawiera zestawienie Cen za Ogłoszenia Premium Plus w Serwisie, które mogą dodawać Użytkownicy. Dostępny pod adresem URL: http://zakopane-ogloszenia.pl/cennik
  5. cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika;
  6. dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej;
  7. dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. Firma – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego, która zawarła Umowę . Firmą może być biuro nieruchomości albo developer;
  9. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych lub specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji i zalogowania się do Konta;
  10. Osoba – osoba fizyczna, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem;
  11. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;
  12. Login – identyfikator Konta będący adresem e-mail;
  13. materiały – zdjęcie/a lub video dodawanej nieruchomości i opis oferowanej nieruchomości, które mogą być lub są utworem w rozumieniu przepisów z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r . nr 90 poz. 631. z późn. zm.);
  14. oferta – oświadczenie woli składane przez Użytkownika innym Użytkownikom lub osobom trzecim w celu sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Usługodawca nie weryfikuje ofert w Serwisie;
  15. Ogłoszenie – ogłoszenie zawierające informacje i materiały o dodawanej nieruchomości w Serwisie;
  16. Ogłoszenie promowane – Ogłoszenie w Serwisie, które jest promowane o parametrach określonych w Regulaminie;
  17. osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Usługodawca i Użytkownik;
  18. powiadomienia - powiadomienia mailowe o zdarzeniach w Serwisie, które otrzymuje Użytkownik zgodnie z wyborem, którego dokonał z poziomu swojego Konta;
  19. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu, określający prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy;
  20. Rejestracja – czynność dokonywana przez Użytkownika w celu korzystania z Serwisu;
  21. Serwis – system stron internetowych Usługodawcy dostępny pod adresem URL: http://zakopane-ogloszenia.pl/
  22. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu ani Usługodawca ani Użytkownik np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu, cyberataki, działania lub zaniechania operatorów systemów teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe (np. choroba, wypadek);
  23. Strony Umowy – Usługodawca i Użytkownik;
  24. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm);
  25. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
  26. Umowa – umowa o korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;
  27. Usługa / Usługi - należy przez to rozumieć usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu, które zostały opisane w Regulaminie;
  28. Usługodawca – TECHNET MEDIA Marcin Wójcik z siedzibą przy ul. Franciszka Szafranka 6 lok. 53, 76-200 Słupsk, NIP: 8391682917 , REGON: 221185988, kontakt: biuro(at)technet-media.pl;
  29. Użytkownik – Firma albo Konsument, która zaakceptowała Regulamin i zawarła Umowę;
  30. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis niezależny od Usługodawcy, za pośrednictwem którego dokonywane są płatności za Ogłoszenia Premium Plus;

§ 2.
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzania podłączonego do sieci Internet.
 2. Pomoc techniczna świadczona jest zgodnie z §4 Regulaminu.

§ 3.
RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Użytkownik ma możliwość dodawać, przeglądać i usuwać Ogłoszenia, założyć Konto, a także promować każdą swoje Ogłoszenie (Ogłoszenie Premium Plus).

Dodawanie ogłoszeń

 1. Dodając Ogłoszenie dodaje się informacje o nieruchomości takie jak:
  1. wybór kategorii,
  2. lokalizacja: kod pocztowy, miasto, dzielnica, ulica,
  3. opis: tytuł, szczegóły, zdjęcie lub video
  4. długość wyświetlania Ogłoszenia,
  5. cena nieruchomości,
  6. możliwość negocjacji ceny,
  7. powierzchnia,
  8. informacje szczegółowe: rodzaj zabudowy, stan wykończenia, okna, piętro, liczba pięter, materiał budynku, od kiedy nieruchomość jest dostępna, liczba pokoi, rok budowy, forma własności, ogrzewanie,
  9. informacje o podłączonych mediach: Internet, telewizja kablowa, telefon,
  10. informacje o zabezpieczeniach: rolety antywłamaniowe, drzwi/okna antywłamaniowe, domofon/wideofon, monitoring/ochrona, system alarmowy, teren zamknięty,
  11. informacje dodatkowe: balkon, pomieszczenie użytkowe, garaż/miejsce parkingowe, piwnica, ogródek, taras, winda, dwupoziomowe, oddzielna kuchnia, klimatyzacja,
  12. dane kontaktowe: Ogłoszenie dodane przez Osobę albo przez Firmę, imię i nazwisko Osoby albo nazwa Firmy, telefon, e-mail (opcjonalnie można zaznaczyć ukrycie adresu e-mail dla przeglądających Ogłoszenie).
 2. Ogłoszenia Premium Plus mogą dodawać Użytkownicy w celu promowania dodawanych przez nich Ogłoszeń.
 3. Dodawanie wyłącznie Ogłoszeń Premium Plus jest płatne zgodnie z Cennikiem.
 4. Dodawanie Ogłoszenia następuje na odpowiedzialność i ryzyko Użytkownika, który dodaje Ogłoszenie.
 5. W przypadku poinformowania Usługodawcy o dodaniu Ogłoszenia w błędnej kategorii, Usługodawca może przesunąć Ogłoszenie do odpowiedniej kategorii bez wiedzy i zgody Użytkownika.

Promowanie Ogłoszeń

 1. Ogłoszenie może być promowane w Serwisie.
 2. Ogłoszenie promowane jest płatne zgodnie z Cennikiem.
 3. Promowanie Ogłoszenia następuje na odpowiedzialność i ryzyko Użytkownika, który wybrał i opłacił Ogłoszenie Promowane.
 4. Dostępne są następujące formy Ogłoszenia promowanego:
  1. „Ogłoszenie Premium Plus” – prezentowane losowo na stronie głównej Serwisu oraz w "ramce" zawsze na początku wyników kategorii,
  2. „Ogłoszenie Premium” – prezentowane w "ramce" zawsze na początku wyników kategorii,
  3. „Wyróżnione Ogłoszenie” – prezentowane na szarym tle w wynikach kategorii.

Przeglądanie ogłoszeń

 1. Każdy może przeglądać Ogłoszenia dodane w Serwisie.
 2. Przeglądanie Ogłoszeń jest bezpłatne.
 3. Każde Ogłoszenie zawiera co najmniej informacje takie jak:
  1. opis (tytuł, szczegóły ogłoszenia),
  2. datę dodania Ogłoszenia i datę wygaśnięcia,
  3. powierzchnia,
  4. kto dodał Ogłoszenie: Osoba czy Firma,
  5. informacje o dodającym Ogłoszenie: Osoba (imię i nazwisko/pseudonim) albo Firma (nazwa Firmy),
  6. Adres e-mail dodającego Ogłoszenie może nie być widoczny.
  7. Przeglądanie każdego Ogłoszenia następuje na odpowiedzialność i ryzyko osoby przeglądającej.

Konto

 1. Osoba albo Firma może założyć Konto w Serwisie.
 2. Założenie Konta jest bezpłatne.
 3. Konto pozwala na zarządzanie dodanymi przez Użytkownika Ogłoszeniami.
 4. Konto Firmy pozwala na:
  1. posiadanie strony wizytówki w Serwisie,
  2. możliwość uzyskania korzystniejszych Cen dla Ogłoszeń promowanych,
  3. prezentację Firmy w zakładce „Polecane Biura” w Serwisie.

Wysyłanie wiadomości

 1. Użytkownicy lub osoby trzecie mogą wysyłać wiadomości do Użytkownika, który dodał Ogłoszenie. Wiadomość zostaje wysłana za pomocą formularza w Serwisie i bezpośrednio trafia na adres e-mail Użytkownika, do którego wiadomość została wysłana.
 2. Usługodawca nie weryfikuje wysyłanych wiadomości ani nie uczestniczy w procesie komunikacji.
 3. Wysyłanie wiadomości następuje na odpowiedzialność i ryzyko osoby, która wysyła wiadomość.

Usuwanie Ogłoszeń

 1. Użytkownik może usunąć Ogłoszenie, które dodał jeżeli dodał je będąc zalogowanym na swoje Konto.
 2. Ogłoszenie wyświetla się przez okres wskazany przez Użytkownika, który dodał Ogłoszenie. Może być to okres 8, 14, 30, 60, 90 dni. Ogłoszenie zostaje usunięte automatycznie po upływie wybranego okresu, o którym mowa w z daniu poprzednim. Ogłoszenie może zostać usunięte przez Usługodawcę wyłącznie w przypadku, o którym mowa w §8 ust. 10 w związku z §13 ust. 6 oraz §14 ust. 9 Regulaminu.
 3. Wygaśnięcie Ogłoszenia skutkuje wygaśnięciem promowania tego Ogłoszenia.

Zmiana ustawień i usuwanie Konta

 1. Użytkownik może zmienić hasło do Konta i adres e-mail, na który mają przychodzić powiadomienia lub wiadomości.
 2. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się z Usługodawcą.
 3. Usunięcie Konta może nastąpić wraz z wygaśnięciem dodanych Ogłoszeń.

§ 4.
POMOC TECHNICZNA

 1. Usługodawca zapewnia pomoc techniczną w zakresie działania technicznego Serwisu.
 2. Użytkownik może zgłosić zapotrzebowanie na korzystanie z pomocy technicznej za pomocą zakładki „Kontakt” widocznej w Serwisie.
 3. Pomoc techniczna świadczona jest w dni robocze.

§ 5.
ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika oznacza złożenie przez niego oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia Umowy. Przesłanie przez Usługodawcę wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie tego oświadczenia oznacza moment zawarcia Umowy.
 3. Podanie niepoprawnego adresu e-mail uniemożliwia skuteczne zawarcie Umowy.
 4. Osoba z chwilą akceptacji Regulaminu wyraża zgodę na dodanie lub promowanie Ogłoszenia przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy i tym samym traci prawo do odstąpienia od Umowy. Osoba składa oświadczenie wyraźnie w formie checkoxa o treści „Chcę by moje Ogłoszenie było dostępne w Serwisie przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Tym samym tracę prawo do odstąpienia od Umowy”.
 5. Ogłoszenie zostanie dodane lub rozpocznie się jego promowanie z chwilą przesłania wiadomości e-mail przez Usługodawcę, o której mowa powyżej.

§ 6.
CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa w przedmiocie dodawania lub promowania Ogłoszenia zostaje zawarta na czas określony zgodny z czasem wyświetlania Ogłoszenia, którego dokonał Użytkownik. Umowa w przedmiocie korzystania z Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron Umowy w dowolnym czasie z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Ogłoszenie jest wyświetlane lub promowane to Umowa przestaje wiązać dopiero z chwilą wygaśnięcia Ogłoszenia.
 3. Rozwiązanie Umowy w przedmiocie dodawania lub promowania Ogłoszenia następuje automatycznie, a w przypadku korzystania z Konta poprzez wybranie opcji przez Użytkownika „Usuń Konto”, a w przypadku Usługodawcy w formie jednostronnego oświadczenia woli wysłanego za pomocą e-maila. Rozwiązanie Umowy następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2.

§ 7.
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Każdy Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik może zgłaszać pomysły na wdrażanie nowych funkcjonalności w Serwisie. Usługodawca jest otwarty na wszelkie pomysły i w tym celu zachęca do kontaktu.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się:
  1. do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, informacjami i materiałami, a w przypadku ich późniejszej zmiany zobowiązuje się̨ do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez wprowadzenie zmian w swoim Koncie,
  2. do posługiwania się danymi, w tym danymi osobowymi, informacji i materiałami co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi,
  3. korzystać z Serwisu zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przeznaczeniem Serwisu oraz zasadami współżycia społecznego,
  4. korzystać z Serwisu w sposób nieprowadzący do niedziałania, utrudniania lub zakłócania funkcjonowania Serwisu i Usług dostępnych za jego pośrednictwem,
  5. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich,
  6. nieingerowania w kod źródłowy Serwisu,
  7. nieuzyskiwania dostępu do Kont innych Użytkowników (np. poprzez łamanie Haseł),
  8. niegenerowania nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępny jest Serwis i Usługi,
  9. utrzymywania swojego Hasła w ścisłej tajemnicy oraz nieudostępniania go w jakikolwiek sposób innym Użytkownikom i osobom trzecim,
  10. nieudostępniania innym Użytkownikom i osobom trzecim swojego Konta.
 4. Usuwanie Kont odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie.
 5. Zabronione jest korzystanie z Serwisu:
  1. do działania na szkodę innych osób, działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów,
  2. w taki sposób, że przekazuje się/odsprzedaje/zbywa swoje Konto na rzecz innej osoby trzeciej,
  3. za pomocą automatyzujących programów.

§ 8.
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ingeruje w Ogłoszenia dodawane przez Użytkowników, żadne Konto Użytkownika oraz wysyłane do niego wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 2. Pomoc techniczna świadczona jest zdalnie za pomocą systemu teleinformatycznego bez wglądu w Konta Użytkownika.
 3. Usługodawca nie weryfikuje danych, w tym danych osobowych, informacji i materiałów dodawanych w Ogłoszeniu/Ogłoszeniach lub na Koncie Użytkownika.
 4. Usługodawca może pytać Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Serwisu oraz działania pomocy technicznej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego.
 5. Usługodawca może przesyłać newsletter zawierający informacje handlowe do osób zapisanych na newsletter.
 6. Usługodawca może badać sposób korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki w Serwisie etc.).
 7. Usługodawca ma prawo, według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usług, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanych Usług na rzecz Użytkownika.
 8. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu i Usług z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.
 9. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerywany.
 10. W przypadku jednoznacznego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika poprzez naruszenie przepisów prawa Usługodawca może usunąć Ogłoszenie dodane przez Użytkownika lub jego Konto. Nastąpi to po jednak dopiero po uprzednim kontakcie z Użytkownikiem i odniesieniem się do informacji, które wpłynęły do Usługodawcy. Usługodawca przekaże treść otrzymanego wezwania do usunięcia Ogłoszenia albo zaprzestania posługiwania się określonymi danymi, w tym danymi osobowymi, informacjami lub materiałami. W takim przypadku wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
 11. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 9.
PŁATNOŚCI

 1. Ogłoszenia promowane są płatne zgodnie z Cennikiem. Płatność następuje z góry
 2. Dla Firm przewidziane są dodatkowe formy płatności zgodnie z Cennikiem.

Obsługa płatności

 1. Obsługa płatności odbywa się poza Serwisem. Płatności za Abonament obsługiwane są w Zewnętrznym Kanale Płatności. Płatności przelewowe jednorazowe obsługuje KIP S.A. Zasady korzystania z jednorazowych płatności oraz zasady procesowania płatności określa odrębny regulamin, dostępny pod adresem URL: https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf
 2. Usługodawca nie gromadzi danych Użytkownika, w tym jego danych osobowych lub danych o rachunku bankowym.

§ 10.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jest administratorem danych Użytkowników takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Usługodawca nie weryfikuje danych dodawanych przez Użytkowników, w tym danych osobowych i nie ma wiedzy co do tego jakie informacje są dodawane przez Użytkowników.
 2. Obsługa płatności odbywa się za pomocą Zewnętrznego Kanału Płatności.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Umowy,
  4. dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem przez niego Usług, z których korzysta albo korzystał Użytkownik, a które nie naruszają praw i wolności osoby, której dane osobowe dotyczą,
  5. w zakresie i celu niezbędnym do wysłania newslettera do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
 4. Każdy ma prawo wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych przez Usługodawcę jak również prawo do ich poprawiania, w każdym czasie.
 5. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Usługodawca zastrzega, że przechowuje dane osobowe Użytkownika przez okres czasu wymagany przepisami prawa w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy Stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).
 7. Usunięcie Konta skutkuje usunięciem Ogłoszeń dopiero w momencie ich wygaśnięcia.
 8. Usunięcie Ogłoszenia skutkuje usunięciem wprowadzonych danych, w tym danych osobowych, informacji i materiałów na temat dodawanej nieruchomości.

Zasady prywatności i cookies

 1. Usługodawca zastrzega, że przestrzega zasad prywatności i korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

Informacje dodatkowe

 1. W przypadku kiedy w trakcie korzystania z Serwisu bądź po zalogowaniu do Konta, Użytkownik zauważy zmiany, o których nie był wcześniej informowany przez Usługodawcę, np. zmianę interfejsu, niespotykane wcześniej komunikaty czy ikony, prosimy o natychmiastowy kontakt z pomocą techniczną.
 2. Użytkownik powinien stosować się do następujących zasad bezpieczeństwa:
  1. Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym jednej dużej i małej litery, cyfry i znaku specjalnego,
  2. Hasło powinno być zmieniane co najmniej raz na 30 dni,
  3. Login i Hasło nie powinno być zapamiętywane przez przeglądarkę,
  4. po zakończeniu korzystania z Usług Użytkownik powinien się wylogować,
  5. Użytkownik powinien korzystać z Usług wyłącznie z zaufanych urządzeń i nie korzystać z publicznego Wi-Fi,
  6. Użytkownik nie powinien otwierać kilku okien przeglądarek w czasie aktywnej sesji w Serwisie (jak jest zalogowany),
  7. Usługodawca nigdy nie prosi o podanie Hasła. W razie otrzymania e-maila z taką prośbą lub jakiejkolwiek innej formy kontaktu zmierzającej do podania Hasła prosimy o kontakt z pomocą techniczną.

§ 11.
REKLAMACJE

 1. Użytkownik może składać reklamacje odpowiednio jak zostało to wskazane w §4 ust. 2 Regulaminu (zakładka „Kontakt”).
 2. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wystąpienia szkody (np. wadliwego działania Usługi). W treści zgłoszenia prosimy podać Login oraz możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia).
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni.
 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona pomiędzy Usługodawcą a Firmą.

§ 12.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Warstwa programistyczna i wizualna Serwisu, w tym rozmieszczenie, układ, bazy danych, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video przysługują Usługodawcy albo osobie trzeciej (jeśli zostało to oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Powyższe nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Usługodawcy albo innego podmiotu uprawnionego, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić Użytkowników lub potencjalnych Użytkowników w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Usługodawcy albo innemu podmiotowi uprawnionemu.
 3. Użytkownikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w Serwisie.

§ 13.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Każdy Użytkownik odpowiada za poprawność danych, w tym danych osobowych, informacji i materiałów, którymi się posługuje.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika, w tym dane osobowe, informacje lub materiały,
  2. brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności,
  3. ograniczenia lub nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika, z którego korzysta, a które uniemożliwia korzystanie z Serwisu,
  4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia przez niego Hasła osobom trzecim,
  5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działań lub zaniechań Użytkownika, w szczególności poprzez korzystanie z Serwisu lub Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem,
  6. poniesione szkody jak i utracone korzyści Użytkownika lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Usługodawca,
  7. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika lub osoby trzecie, które nie zostały spowodowane na skutek umyślnego działania Usługodawcy,
  8. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron,
  9. komunikację pomiędzy Użytkownikami lub osobami trzecimi,
  10. płatności realizowane w ramach Zewnętrznego Kanału Płatności i sposób przetwarzania danych, w tym danych osobowych przez Zewnętrzny Kanał Płatności.
 3. Użytkownik, a także osoby trzecie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Serwisu i Usług.
 4. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik zarządza swoim Kontem ani jakiego rodzaju są to Ogłoszenia i jakiej treści.
 5. Zewnętrzny Kanał Płatności odpowiada za przetwarzanie i ochronę danych osobowych oraz innych danych przekazywanych mu przez Użytkownika w celu zrealizowania płatności za swoim pośrednictwem.
 6. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych albo materiałów przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy oraz postąpi na zasadach określonych w Regulaminie (§8 ust. 10 Regulaminu) i przepisami prawa.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny przez Użytkownika.

§ 14.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed wysłaniem oświadczenia woli o zawarciu Umowy przez Użytkownika (Regulamin może zostać pobrany lub wydrukowany) oraz dodatkowo przesyła link do jego treści e-mailem.
 2. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Użytkownika lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z pomocą techniczną (zakładka „Kontakt”).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. O każdej, istotnej zmianie Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 30-dni kalendarzowych przed planowanym wejściem w życie zmian, za pośrednictwem e-maila Użytkownika przypisanego do Konta.
 5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem. Postanowienia nowego regulaminu stosuje się odpowiednio i z zachowaniem przepisów przejściowych.
 6. Zmiana zakresu lub rodzaju Usług nienaruszająca dotychczasowej Umowy nie stanowi istotnej zmiany Regulaminu podobnie jak opisy i informacje, które wynikają z dotychczasowego funkcjonowania Usług.
 7. Zmian Cennika nie stosuje się do opłaconego Ogłoszenia promowanego/Ogłoszeń promowanych.
 8. Usługodawca świadczy Usługi polegające na przechowywaniu danych, w tym danych osobowych, informacji i materiałów dodawanych przez Użytkowników. Usługodawca wyłącznie je przechowuje i umożliwia ich transmisję w Internecie na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 11. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 12. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Firmą będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Osobą będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie zgodnie z właściwością sądu.
 13. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. Do zmian treści załączników stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.
Reklama
Zareklamuj się